Organisatie

Stichting    Bestuur    Registratiecommissie  Bezwaarcommissie  Auditteam en bureau

Stichting

De Stichting Museumregister Nederland verricht de registratie van musea in Nederland. Het doel van de museumregistratie is de kwaliteit van de Nederlandse musea te verzekeren door haar te toetsen en zichtbaar te maken, alsook maatstaven te bieden voor eventuele verbetering. De stichting is een onafhankelijke rechtspersoon en is gehuisvest in Hilversum, in het gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.  Museumregister Nederland is door de belastingdienst per 1 januari 2011 aangemerkt als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Geregistreerde musea betalen een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Museumregister Nederland. Vanuit deze jaarbijdragen worden het beheer en doorontwikkeling van het keurmerk Museumregister, de Afstotingsdatabase en LAMO beschermwaardigheidsprocedure gefinancierd. De hoogte van de jaarbijdrage wordt bepaald door middel van een verdeelsleutel op basis van solidariteit, waarbij de kosten naar draagkracht worden verdeeld. Via de jaarbijdrage dragen geregistreerde musea bij aan het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea.  


Bestuur

Per heden hebben de volgende personen zitting in het bestuur:

  dr. Lucky Belder, voorzitter
Lucky Belder is per 1 mei 2017 lid van het bestuur. Zij is als juriste en kunsthistorica verbonden aan het Europa Instituut van de faculteit Recht, Economie en Bestuurskunde van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op het institutioneel kader van de kunsten en wetenschappen met bijzondere aandacht voor de vragen die spelen rond toegang tot cultureel erfgoed en hoe een duurzame introductie van innovatieve technologie daaraan kan bijdragen.
     
 
Marco Grob, penningmeester 
Marco Grob trad per 1 juli 2016 toe tot het bestuur van Museumregister Nederland. Marco is sinds 2009 werkzaam als zakelijk directeur bij het Centraal Museum Utrecht. Tevens is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting productiehuis Plaatsmaken/Galerie Plaatsmaken in Arnhem, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Utrechts Museumkwartier. Marco studeerde van 1988 tot 1992 aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en studeerde in 1997-1998 Hoger Financieel Administratief Management. 
  
 
  
 

drs. Errol van de Werdt, algemeen bestuurslid
Errol van de Werdt is per 16 november 2017 lid van het bestuur. Hij is daarnaast algemeen directeur en bestuurder van het TextielMuseum en TextielLab in Tilburg. Tevens is hij directeur van de Stichting Mommerskwartier, dat naast het TextielMuseum het Regionaal Archief Tilburg, het Stedelijk Museum Tilburg en het Vincent (van Gogh) Tekenlokaal omvat. Het TextielLab opereert internationaal en is een plek waar architecten, kunstenaars, designers en modeontwerpers in co-creatie met de medewerkers van het Lab projecten realiseren, onderzoek doen en experimenteren. ​Voordat hij in Tilburg ging werken was hij werkzaam als conservator en directeur bij de Stedelijke musea in Kampen en als Hoofd Collecties en Onderzoek bij het Centraal Museum Utrecht.

     
 

Janneke de Wit, algemeen bestuurslid
Janneke de Wit is sinds 1 mei 2022 bestuurslid van Museumregister Nederland. Vanaf 2005 is ze werkzaam als adviseur musea bij Erfgoed Zeeland. Janneke adviseert en ondersteunt musea in Zeeland, geeft cursussen en is adviseur voor de Vereniging Zeeuwse Musea. Voordat zij in Zeeland ging werken studeerde ze aan de Reinwardt Academie (1999-2003) met de afstudeerrichting collectiebeheer. Daarna was ze in Zeeland projectmedewerker MusIP en begeleide vele Zeeuwse musea bij aanmelding en herijking voor het Museumregister. Ze is lid van het Landelijk Contact Museumconsulenten.

 

 

Rooster van aftreden bestuur

   
 
 
Aangetreden   
Afloop 1e termijn  
Afloop 2e termijn  
Afloop 3e termijn
Voorzitter    
Lucky Belder 
1 mei 2017
1 mei 2020
1 mei 2023
1 mei 2025*
Lid
Marco Grob
1 mei 2017
1 mei 2020
1 mei 2023
 
Lid
Errol van de Werdt
1 mei 2018
1 mei 2021
1 mei 2024
 
Lid Janneke de Wit 1 mei 2022 1 mei 2025 1 mei 2028  


* Benoemd tot voorzitter tijdens tweede termijn als algemeen bestuurslid (artikel 4.4 van de statuten). Totale termijn, inclusief derde termijn als voorzitter, gemaximeerd tot 8 jaar conform aanbeveling Governance Code Cultuur. 

Registratiecommissie
De Registratiecommissie controleert en beoordeelt alle door de auditoren uitgevoerde onderzoeken en brengt advies uit aan het bestuur over het al dan niet behalen dan wel behouden van de registratie van betreffende instellingen in het Museumregister. De registratiecommissie beschikt over maximaal zes leden. Momenteel hebben de volgende personen zitting in de Registratiecommissie:

 
drs. Elsbeth Kwant, voorzitter
Elsbeth Kwant is strategisch adviseur van de directie van de Koninklijke Bibliotheek. Ze studeerde geschiedenis en boekwetenschap aan de Universiteit Leiden en later deed ze de master Managing Information & Sustainable Change, een bedrijfskundige opleiding gericht op het toepassen van design thinking voor complexe vraagstukken. Ze is betrokken bij het Netwerk Digitaal Erfgoed en lid van de Advisory Board van de Europese erfgoedhub Europeana.
 
       
 
drs. Harry de Bles
Harry de Bles is na zijn militair leeftijdsontslag in 2017 aangetreden als directeur van het Nederlands Stoommachinemuseum. Van 1990 tot 2017 was hij directeur van het Marinemuseum in Den Helder. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine en bleef daarna als marinehistoricus in dienst. Naast zijn hoofdfunctie was hij docent maritieme geschiedenis aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en bekleedde tal van nevenfuncties. Hij was o.a. voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, bestuurslid ICOM NL en lid van de Executive Council van het International Congress of Maritime Museums. Harry was eerder lid van de Landelijke Adviescommissie Museumregistratie.  
     
 
dr. Els M. Jacobs
Els Jacobs is sinds 2012 actief als consultant, onderzoeker en bestuurder via haar eigen bedrijf Els Jacobs Advies & Onderzoek. Ze gebruikt haar ruime werkervaring in internationale organisaties als UNESCO en Europeana, bij de Europese Unie in Brussel, in de media, museale wereld en het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om instellingen te adviseren over strategie, beleid en praktische uitvoering. Sinds maart 2017 is zij lid van de Raad van Toezicht van het Haags Historisch Museum en Rijksmuseum De Gevangenpoort. Zij werkt als curator-in-residence bij het Rotterdam Centre for Modern Maritime History, is commissaris bij het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst en bestuurslid van de Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden.
       
 
mr. Sierd Roosje
Sierd Roosje is sinds juni 2019 lid van de registratiecommissie. Hij volgde in Utrecht een studie Nederlands Recht en aansluitend in Amsterdam Fiscaal Recht en begon zijn loopbaan als adviseur bij een belastingadvieskantoor. Inmiddels werkt hij al jaren als zelfstandig adviseur en geeft (fiscaal) advies, vooral bij kunst(zaken), rijksmonumenten en echtscheidingen. Daarnaast bekleedt hij verschillende bestuursfuncties: bij Stichting BONAS en Stichting Historische Interieurs in Amsterdam en is tevens lid van het Boijmans Genootschap. Foto: Koos Breukel
 
       
 

drs. Marieke van Meer
Marieke studeerde Museologie en Cultuurwetenschappen en heeft daarna bij diverse erfgoedinstellingen gewerkt op het gebied van informatie- en collectiemanagement. Momenteel werkt Marieke als Hoofd Bijzondere Collecties bij de Universiteitsbibliotheek Leiden. Voorheen was zij manager collecties bij het Limburgs Museum en Atria. Ze heeft zich gespecialiseerd in collectiebeleid en collectiebeheer. Hierdoor heeft ze veel ervaring met verzamel- en afstotingsbeleid, presentatiebeleid, behoud en beheer, herkomstonderzoek, collectieregistratie, collectiehulpverlening en onderzoek. Daarnaast was Marieke actief bij Cultuur Eindhoven als inhoudelijk specialist, waar ze adviseerde over subsidieaanvragen van erfgoed- en kunstinstellingen in Eindhoven. 

 
       

 

Rooster van aftreden registratiecommissie

 
 
Aangetreden   
Afloop 1e termijn   
Afloop 2e termijn  
Voorzitter    
Elsbeth Kwant 
1 mei 2019
1 mei 2022
1 mei 2026
Lid
Sierd Roosje
21 juni 2019
1 mei 2022
1 mei 2026
Lid
Harry de Bles
1 mei 2017
1 mei 2020
1 mei 2024
Lid
Els Jacobs
1 mei 2017
1 mei 2020
1 mei 2024
Lid Marieke van Meer 1 mei 2022 1 mei 2025 1 mei 2029
 

Bezwaarcommissie

De bezwaarcommissie wordt door het bestuur ingeschakeld als met een museum geen consensus bereikt kan worden over een bezwaar tegen een registratiebesluit. Per heden hebben de volgende personen zitting in de bezwaarcommissie:

Voorzitter
Frank van Vree
Lid
John Mackenzie Owen
Lid
Ton Hol

 

Auditteam en bureau

Het bureau van Museumregister Nederland en het auditteam zorgen voor het algemene beheer van het Museumregister en de toetsing van instellingen aan de hand van de Museumnorm. Met ingang van 2016 wordt ook de Afstotingsdatabase door Museumregister Nederland beheerd. Via www.afstotingsdatabase.nl kondigen musea op grond van de LAMO aan welke objecten/deelcollecties zij willen afstoten. Mocht het om zeer bijzondere objecten gaan die door de afstoting buiten het museale domein dreigen te verdwijnen, dan kan de toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB) ingeschakeld worden om de beschermwaardigheid van de objecten nader te beoordelen. Vanaf 2016 werkt Museumregister Nederland met externe auditoren. Hiervoor houdt Museumregister Nederland een lijst bij van erkende auditoren voor audits aan de hand van de Museumnorm. De auditoren werken in principe in de regio waarin zij wonen, maar in voorkomende gevallen kan daarvan worden afgeweken.

Bureau:

Ellie Bruggeman
Ellie Bruggeman draagt als coördinator zorgt voor dagelijkse bedrijfsvoering en de begeleiding van het bureau- en auditteam. Tevens treedt zij op als ambtelijk secretaris voor het bestuur van het Museumregister en de toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB). Na haar studie Logistiek en Economie, aangevuld met diverse cursussen op het terrein van veiligheid en beveiliging, werkte zij voorheen als zelfstandig adviseur aan projecten op het terrein van veiligheidszorg binnen collectiebeherende instellingen. Naast haar werkzaamheden voor Museumregistrer Nederland volgt zij een Masteropleiding bedrijfsprocessen en IT bij de Open Universiteit.
   
Nicole Vieveen
Nicole Vieveen werkt bij Museumregister Nederland als bureaumedewerker en beheerder van de Afstotingsdatabase. Naast haar werkzaamheden voor Museumregister Nederland werkt Nicole bij een online kunstveiling-platform. Nicole studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en Museumstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Vakken over conservering en technische kunstgeschiedenis vormden tijdens haar studie een rode draad. Voor de master Museumstudies deed ze onderzoek naar het toenemende publieke karakter van restauratieprojecten in musea. Na haar studie werkte Nicole voor het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en bij een galerie voor hedendaagse fotografie.  
   
Kim van Zundert 
Kim van Zundert werkt bij Museumregister Nederland als medewerker kwaliteitszorg. Naast haar werkzaamheden bij Museumregister Nederland werkt Kim als marketeer bij een online platform voor gezinsreizen. Kim studeert Commerciële Economie en schrijft voor haar minor momenteel mee aan een managementboek met de werktitel ‘leadership around the world’ waarbij ze met haar team zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek verricht naar leiderschap en cultuur op de Seychellen.
   
Mandy Hulscher 
Mandy Hulscher werkt sinds juni 2022 bij de Stichting Museumregister Nederland als bureaumedewerker administratie. Hiervoor was zij werkzaam bij o.a. de gemeente Gooise Meren als administratief ondersteuner van de afdeling participatie. Zij heeft marketing & communicatie gestudeerd aan het ROC van Amsterdam en bezoekt graag musea. 
   

 

 

Auditoren:

 
Hiske Land
Hiske Land is in 2015 begonnen als auditor bij Museumregister Nederland. Zij werkte tijdens haar studie geschiedenis al als tentoonstellingsmaker op historisch en vooral archeologisch gebied. Daarna was zij consulent publiekstaken voor de musea bij Landschap Erfgoed Utrecht. Vanaf 1997 coördineerde zij daarnaast voor de provincie Utrecht de ontwikkeling van erfgoededucatie. Ze trad jaren op als gastdocent en scriptiebegeleider voor de Reinwardt Academie waar zij nu nog extern examinator is. Daarnaast is zij bestuurslid en lid RvT in de sociale en cultuursector. 
   
Ellen Steendam 
Ellen Steendam is in augustus 2015 begonnen bij het Museumregister. Zij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en Museum & Gallery Studies aan de University of St. Andrews in Schotland. Ellen werkt sinds 2007 als adviseur bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Haar specialisaties zijn molens en het beheer en behoud van collecties.
   
Gertrude van der Veen
Gertrude verricht sinds 2012 werkzaamheden als auditor voor Museumregister Nederland. Daarnaast werkt zij als zelfstandig adviseur vanuit Bureau de Wierde Museumadvies. Zij heeft veel ervaring met advisering van musea en doet o.a. onderzoek naar haalbaarheid van vernieuwingen bij musea. Gertrude studeerde beeldende vakken en kunstgeschiedenis aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius en voltooide de studie Godsdienstwetenschappen/ Museologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
   

Inke Camphens
In 2021 is Inke gestart als auditor bij Museumregister Nederland. Inke adviseert en ondersteunt daarnaast overheden en erfgoedorganisaties in brede zin. Haar opdrachten variëren van het schrijven van een advies tot (interim)management. Zo was zij betrokken bij het programma van Collectie naar Connectie van de Provincie Utrecht en begeleidde zij als museummanager de verzelfstandiging van Museum Staphorst en Stadsmuseum Rhenen. Ook geeft Inke trainingen op het gebied van vrijwilligersmanagement en gastvrijheid. Zij haalde haar lesbevoegdheid aan de lerarenopleiding, studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en Kunst- en Cultuurmanagement aan de Erasmus Universiteit.

   

Hans Spruijt
Hans is in 2021 gestart als auditor bij Museumregister Nederland. Hans heeft bedrijfskunde gestudeerd, met een specialisatie in prestatie- en kwaliteitsmanagement. Als organisatieadviseur heeft hij afgelopen 12 jaar ervaring met het leveren van oplossingen op inrichtingsvraagstukken in het sociaal en cultureel domein. Zijn passie zit in het opstropen van mouwen en de vertaling van visie in strategische, tactische en operationele oplossingen. Daarnaast heeft hij als auditor ruime ervaring in de gezondheidszorg en in de culturele sector. Hans is ook werkzaam voor Randstad Management in Zorg als senior consultant. Hierin is hij een expert in het vinden en selecteren van de beste mensen voor alle opdrachtgevers binnen de zorg.
   
Kirsten de Vries

In 2022 is Kirsten de Vries gestart als auditor bij Museumregister Nederland. Zij studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden en Kunstmanagement aan de Erasmus Universiteit. Naast praktijkervaring binnen het museale veld, heeft Kirsten veel ervaring met het adviseren van kleine tot grote musea. Na haar baan als museumconsulent voor het Erfgoedhuis Zuid-Holland, werkt zij inmiddels voor het Erfgoedhuis als freelancer mee aan museuminspecties.