Home ›  Registratie › Kosten

Kosten registratie


JAARBIJDRAGE GEREGISTREERDE MUSEA

Geregistreerde musea betalen een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Museumregister Nederland. Vanuit deze jaarbijdragen worden het beheer en doorontwikkeling van het keurmerk Museumregister, de Afstotingsdatabase en LAMO beschermwaardigheidsprocedure gefinancierd. De hoogte van de jaarbijdrage wordt bepaald door middel van een verdeelsleutel op basis van solidariteit, waarbij de kosten naar draagkracht worden verdeeld. Via de jaarbijdrage dragen geregistreerde musea bij aan het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea. 

De tarieven voor registratie in het Museumregister zijn ingedeeld in zes tariefklassen. Bepalend voor de indeling in een tariefklasse is het exploitatiebudget van de geregistreerde instelling. Hiervoor wordt gekeken naar de totale baten van het kalenderjaar twee jaar vóór het huidige jaar. Voor 2024 is dat het jaar 2022. Onder exploitatiebudget wordt in ieder geval verstaan: inkomsten uit kaartverkoop, horeca, winkel, verhuur, subsidies, legaten en sponsorgelden. Specifiek voor collectieaankopen verkregen gelden worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Daarnaast worden door derden gedragen kosten, zoals personeelslasten, huur en energie tot het exploitatietotaal meegewogen.

Tarieven jaarbijdrage 2024

 Exploitatietotaal museum

 Tariefklasse

 Jaarlijkse bijdrage (excl. BTW)

 tot €40.000

 Tariefklasse A

 € 165

 €40.000 tot €200.000

 Tariefklasse B

 € 332

 €200.000 tot €800.000

 Tariefklasse C

 € 443

 €800.000 tot €2.500.000

 Tariefklasse D

 € 712

 €2.500.000 tot €6.000.000

 Tariefklasse E

 € 1.282

 meer dan €6.000.000

 Tariefklasse F
 
 € 2.093
 

 

KOSTEN TOETSINGEN

Tarieven toetsingen 2024

 Type toetsing

 Tarief (excl. BTW)

 Toetsing geregistreerd museum op uitnodiging van 
 Museumregister Nederland (steekproefsysteem,
 beredeneerde selectie wegens ingrijpende wijzigingen).

 Geen extra kosten voor geregistreerde 
 musea, gedekt vanuit jaarlijkse bijdragen.

 Toetsing voor nieuwe registratie in het
 Museumregister/ toetsing door Museumregister 
 Nederland op eigen initiatief van een geregistreerd 
 museum (bijv. als nulmeting bij verzelfstandiging of
 voor formele toetsing vernieuwde situatie aan de
 Museumnorm).

 € 2.250 - 2.800* 

 Pretoets  € 366

 

  *: Inschaling afhankelijk van omvang en complexiteit aanmelding voor registratie (denk bij verzwarende factoren aan
       onvolledig aanmelddossier, meerdere museumlocaties, meerdere rechtspersonen betrokken bij museum, e.d.).